ښ

  ړۍ ڼ

 


ګ ې ې ګ ې
ې ګ ې

ې
ې ې ګ ې

ی ې ړ
څ ې ې ګ ې

ښ ې ړ
ې ګ ې

ې ې
ېګ ې ګ ې

ې
څ ښ ې ګ ې

ښ ې ې ې
ې ې ګ ې

ې ۍ ې ځ
ځی ې ګ ې


ښځ ې ګ ې

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .