ښ

  ړۍ ڼ

 


ې ې
څ ې

ې ګ

ې Ԙ ې ې
ېږې

сې ښې ګ
ړ

ې
څ ځ

ې ړ
څ ې ګی ې

ځ ړ
ې ې

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .