ښ

  ړۍ ڼ

 


ې ې ګ ېی
ې ړۀ ېی

ې ی
ې ېی

ۀ ې ې
ی ی

څ ی ې ۀ
ی ی

ګ ې ګ
ښ څڅېی

ې ځ
ې ېی

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .