ښ

  ړۍ ڼ

 

ی

ګ ښ ې ړې
ې ې ǁ ړ ی

ږ ټ
ډې ښ ړ ې ښ ړ ی

ښ ځی ښ ی
څ ې ړ ی

ړ ې
ې ی ې ې ږ ړ ی

ې !
ښ ې ړ ی

ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .