ښ

  ړۍ ڼ

 ښ ی

ې
ښ ځ

ښ ښ ...
ښ
: ګ ې ...
: ړ ې ...
: ې ې ګ...
: ې ...
: ګ ې ې...
: څ ڼۍ ...
: ې ې ...
: ی ې څ ...
: ېږ ې ...
: ټګ ...
ګ ښ...
ی
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .