ړۍ ڼ

    ښ " ګ"  
 ې ې
ړ ې
Ә ښې
ډ څ ې
΁ ځ یړ
ی ې ډېې ې ړې
ې
ې ړې ې ړې

ټې ې ې
ړ ی ی ړ
ښ ې ې јړ
ې ی ړ
ټیګ ې
ښ ې
ځ ړ ې ی ی
ې څ یږ
ړی یږ
ې څ یږ

ګی ې
ی ېی ې
ګ ې
ې ی ې ګ
ی ې ې
ې ی ې


ې ېږې
ې څ !
ښ ی څ !
ی ې ی ړ!

ی ړی
΁ ی ړی
΁ ړ ې ی
ې ې
ې ې ی

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .