ړۍ ڼ

    ښ " ګ"  
 ګ ګ ی
ړ ې یې ې ی


ی ښې Ә ښ
ې ښ ښې ی


ی ې ی ې څ ې ړ
ښ ګډ ې ی


ې ی
ځ ېې ی


ې ې ې څ ړې
ی ټ ړ ی


ږ ی ې
ې ړ ښ ی


ګ ې ې یښی ې
ې ی !

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .