ښ ""

  ړۍ ڼ

 
: ...ګ ی ې ېږې ې
ې څې ې ی

 

: ې ...
: ...
: ړ ې ی ...
: ې ...
: ې...
ې
: ې ړ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .