ړۍ ڼ

    ښ " ګ"  
 ې ې ړ ی ی
ی څګ ړی ! ی ی


ړ ې ټیګ ېږ ǘې
ې ډې ې ې ی ی


ې یی ی څ ې ړ
ی ی ی ی


ځ ԁې ږ
ې ی ی


ړی ې ړ ی یې
ړی ې څګ ی ی ی


() ې ځې ې ېې ې ی !
ګ ی ! ې ی ډې ی ی

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .