ړۍ ڼ

    ښ " ګ"  
 

ې

ې Әټ
ی ښ
څ
ی ی

ېۍ
ی ګۍ
ې ښ ʘ ԁ
ګ
Ӂ Ӂږۍ

ی ټ
ړ
ږ
ې ې
ې ګ
ې ی
ځی ې
ړ

ښ ݘ ړ
ې
یړې ړې
ږ ې ګ
څ څ ګ

ې ی ی
ې ې ی ی
ې ی ښ ګښی
ې ې ړ
څ
ی
یی
ی ԁ
ی ې ې

ې څ
ې څ ګ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .