ړۍ ڼ

  ښ ""
 

ړګ ې ی Ә
ی ښ ی یښ

ړګ څی ږ
ډښ څ

یی ی ټ Ǎ ړ
ې

ی ې یې ی ې
ی ی

ې ړ ې ې څ
ګې

ԁ یږې ښې یی ی
یږ یې ډۍې ڼ

ې ې یښ ړ ی ی ی
ی ې ی

ړ ی ټی ټی ې
ی ې ې ړی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .