ړۍ ڼ

  ښ ""
 

ښې

ږ یې ږیې
ږ ږ یې څ ی ږې ږې ږیې

ې ј ې ی ې ړ
ړ ې ې ې ږیې

څڼې ې
ځ یې ې یځی ږې ږیې

ی ې څ ښیې ې ې ګې
یې څ یې ږیې

ی ې с ګ јړی
یې ړګې ې یږې یې ږیې

ږ ی
ګړګ ې ې ییې څ ې ږیې

ښ ې ړ ې ځ یې ی
ډې ې ی یښې ږیې

Ӂی ې ې ې څ یې ی
ې څ ښې ې ړې ږیې

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .