ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ی

ی   

ی  ښډ 

ی   

 ǁ ږې ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .