ړۍ ڼ

  ښ ""
 

ځ

ې с ړ ې Ӂږۍ څیښ
ړ ړ Ӂیې Ӂږۍ څیښ

ی ی ی ړ
ځیځی ګ ې Ӂږۍ ځیښ

ی ېځې ی
ې یې ې Ӂږې څیښ

ښ ې ړ ږ
ځ یې Ӂږۍ څیښ

ړ ې ځۍ јړ
Ǎې ی ې Ӂږۍ څیښ

ږ ړګۍ ی
ی ی ې Ӂږۍ څیښ

ې ی
ې ړیې Ӂږۍ څیښ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .