ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

ږۍ

ږۍ ې ڼ
ې Ӂږۍ ې ڼ

ې ښځ ې
ې ښ ګۍ ې ڼ

ی څ ړ
ګې ې ۍ ې ڼ

ې ګګ
ږځۍ ې ڼ

ی ږږ
ږԁۍ ې ڼ

ګۍ ې
ږ ګۍ ې ڼ

ې ګ
ې ټ ۍ ې ڼ

ې ې ې ې Ӂې ې
ې Ӂۍ ې ڼ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .