ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 ې

ګۍ ښځې
ښ ډ
ǁ ګې
ږې
ړږ
څ ړ ې
ې

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .