ښ  

ړۍ ڼ

 
ی
 

ګ  ړ  ږ   ې   ې  ی
ډې  ې  ځ    ځې ی 

ې ړ
ځ
 
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .