ړۍ ڼ

 
 

ی

ې ې ې ΁ ( ) ې ی

ږ یږ

ړ
ړګ ی

ی ԁ
ی ԁ ی
ړ ړ
ګړ ې ی

ډی ܘ
یږی
恘 ی ی
ی ی

یۍ
ܘ ګ
ی ی ښ
ږ ړ

ښی
ړ یګ
ی
ی

ی ړ ʘی
坡 Ԙی ډی
ډی
ړ ګ

ۍ
ښ ښۍ

ښ ښ


ګی
ځ
ټ ټ

ј


ی

ڼ
ی
ی
ړ

ی ړیږ
ښ ډی یږ
ړیږ
یییږ

ی ی
ی

ښی
ځ
ړ

۳۱//۱۳۸۹

ی

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .