ښ ""

  ړۍ ڼ

 

څګ ړ...

ړ ې ی ی څ ړ
یې ېی ی څ

یې یږ ړ ځܘ
ې ی ی څ ړ

ی ی ې څ ییږ
ې ښیږ ې ی ی څ ړ

ی ځی ې ځی ې ې ټ ړ
څ ԁی ی څ ړ

ې ړې یۍ ې څ ړ
ی ې ې ی ی څ ړ
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .