ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ګ ګ
ړ ښ ګې ګ

ړ
ګ

ې ړ ټ څ
څ ړ ې ګ


ړ ځ ګ

ګ
ګ ې ړ ې ړ ګ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .