ښ ډǘټ

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګ

ې ړ
ګړ ې ی ړ


ې ې ݘ ې ړ

ږ ڼ ې ګې ېښ
  ΁ ګҘړ

ې ګڼ
یړ ړې ی ړ

ۍ ړ
ې ݘ ړ

ډی ی
  ی ړ

ښ ډǘټ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .