ښ ډǘټ

  ړۍ ڼ

Home

 

 Әی ګ ې یږ ځ
ښ ړیږ ځ

ی ګګ ګ یږ ځ
 ځ ړ څیږ ځ

ی ګې ې ې
ې یږ ځ

څ ګ
 ی ی یږ ځ

ګ ې ې ګ
  ј یږ ځ

ښ ډǘټ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .