ښ ډǘټ

  ړۍ ڼ

Home

 

 

    ی
ښ   ی
ې ې  ی
ګ
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .