ښ ډǘټ

  ړۍ ڼ

Home

 

 

یې ې

ڼ ې ی ی
ی эی ی

ې ی ې ې
ګ ی ړی ی ی

ې ې ې ځ ړ ې
ځیګ эی ی

ږ ې ې یږ ی
ړ ڼǘ ې ټی эی ی

یځې ی ړ ګی
ې ښ ی ی

ږ ی ی ی ې څې
ې ی ی ی

ڼ ړ ږ
ݘ ګэی ی

ړ ډ ۍ
ړ یی эی ی

ښ ډǘټ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .