ښ ډǘټ

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ی

یې ې څ ی
  ǘ ی ګ ې ې

ځ ې
 ې ی ې

ګ ې
ې ې

ې ې ڼ ې ی ې
  ښ ې ې Ș

ګ څ څ ې


ړ ښیږ
ې ݘ ی Ӂ

ښ ډǘټ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .