ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ې څ ښږ
ی ې ڼ

ې ې
ی ې ښ

ړې ې
ځ ښږ

ی ې ې ګې ړې
ګ ې ې ږ ې

ې ښېږ   ې
ډ ی

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .