ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ې ګ ړی ی
ڼ ې ی

ې څ
ی

ږ ې ګ
ې Ә ی

ږ څ ښ
ی ی

ې ې ډ
ې ېښ ی

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .