ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ی ګ ښ څ
ی ȍ ې ڼ څ

ی ګی ې
یږ څ ԁې څ

΁ ڼ یځ
ѡ Ӂږơ یښ څ

ې ې Ӂیڅ ځ
ی ځ څ

ی ې "ی"
ԁ ۍ ړ څ

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .