ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ښ ښ
ې ړ ښ

څǘ ښ ې ې ړ
ړ څ ښ

ښ ګ ښ
ې ڼی ښ

ړ ې јړ ې ړ
ې ی ښ

ې  сې ټ ی څ
ې ښ

۲۲/ǘ/۲۰۰۰

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .