ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ډې ې ږ  ډې ې ړې
ښ ګې ې ړې

ړۀ ښ ې Ӂ ړې
ښښ ڼ ښښې ړې

΁ ښ ې ځ ګ
ږ ښ ې ې ړې

ې ې ښې ځ ρ
ګ ڼ څې ې ړې

ې ې ړ ڼ ې
ڼ څې ې څ ې ړې

۲۴//۱۹۹۷

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .