ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ښ ې ګ ې
ښ ی ګ ې
ې ې ې ې ۍ ړ ې
ی څګ ې
ږ ې
ړ Ӂ ې ړ ګ ې
ې ډې ې
ګ ې
ی ې ΁ ې
ږ ړ ګ ې

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .