ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ړ ی ړی
ی ړی

ښ ځ ېږ ټ
ښ ښ ې ګ ی ړی


ډ ې ې  ی ړی

ې ګډ ΁
ې ښ   ی ړی

ې ې ې ی
ې ړی    ی ړی

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .