ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ې ډ ی
ګڼ   ی

ې ې ړ
ی ی ګ ی ی

ګ ګې ې ړ ڼ ې
ԁ ی

ԁ ړ
ګ ې ې ی

ګ     ې   ې
ې ړ ې څ ی

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .