ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 

ی ټی ې ی ی ې
ړ ې ی ې

ګ ښ ې څ څ
څ ې ی ې

ګی ې ی ې ې
څ ګ ې   ی ې

ې ږ
ې ی   ی ې

ې ښ
ږ ی ی ې ړی   ی ې

ښ ې ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .