ښ ې ""

  ړۍ ڼ

 
ی ټی ....

ې ډ ګڼ څ ې
ې  

 

ې ډ ... 
ړ ...
ډې ې ...
ښ ... 
ږ ې...
....
ی ....
ېی ې ...
ې...
ړ ې ...
ې ګ...
ې
: ګ ...
: ...
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .