ښ

  ړۍ ڼ

 ړ ې ې ی ی ی
ړی ې ی ی ی

ګړ ګ ې ګ ښې
ښ ې ې ې ځی ی ی

ږ ړ ی ځ
ې ګ ی ی ی ی

Ӂی Ӂی ښ ې И
ې ې ړ یې ی ی ی

ګ ی یې ښǁېۍ ښ
Ǎ یې ړې ی ی ی

یې
ې ی ی ی
 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .