ښ

  ړۍ ڼ

 ې ی ې
ې ښی یې ښ ې ی ې

ې ګ یې ړ
ی ی ې ی ې

ԁ ې ګ ې ړیږ
ښ ! ې ی ې

څ ې ی ی
ی ې ی ې

ی ې ی јړی ی ګ ی
ی ې ΁ ړ ې ی ې
 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .