ښ

  ړۍ ڼ

 ی څ ړ ې ی ی
ډی ې ې ی ی

ی ړ
ې ې څګ یی ی

ې ی ی
ی ې ی ی

ی ې ګ ې ی
ړ ښ ې ی ی

Ӂږی ړ ړی
څګ ې ې ی ی
 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .