ښ

  ړۍ ڼ

 ڼ
ې

ی ښ ړ ی ړ
څ ې ګ ې

ی ې ې ی ی
ې ې ی

ړ ړګ
ی ګ

ټ ڼ
ې یې ړې ړ ی

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .