ښ

  ړۍ ڼ

 یې ړ ګ ڼ ې ړ
ړ څ ې ړ

ېې ې ې څ ې
ې ې ېی  ړ

یې ی ی ړ ی
ږ ی ړ

΁ ګ ېی ګڼ
ې ښې ډ ړ

ی ې ی јړ
ې ې ډې ښې ړ

ګ څڼ یې ړ ې ړ

ړ

 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .