ښ

  ړۍ ڼ

 ږیږ ې
ԁیۍ ې ډ Ԙ

ې یې ړ ړ
یڅ ښ ښ ې

ګې ړ ې ړ
ی

ټ ԁ ې ې
ې ی ی ګ

ې څڼ ی
ګ ښ
 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .