ښ

  ړۍ ڼ

 ԁ ښې ړ
ی ړ

ټ ړ
ښې ې ړ

ړ
ې ې ړ

ړ ΁ ړ ړې ګ ډې یې
ی ښې ړ

ی ټ ېږ ی
ګ ړ

ېږ ې
ی ΁ ځ ړ

ښ ېږ ې ړ ړ
ې ړ

۱۳۸۴ / ۶ / ۲۴
یښ

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .