ښ

  ړۍ ڼ

 څې ی ښې
ی یې ښې

ې ګ ې ګ ځې ښې ې ی
ګ ی ښ ښې


ی ې ښې

ی ی یې ښ ی
ې ې ښې

یۍ ! ګ ې ې ی ښ
ې ګ ې ی ښې

ګړ ې یڅ ښې ټ ړ ږ
ګ ړ یږ ی ی ښې

ې ګ ځ ԁ ښې ی

څ ګ ې ښ ښې
 

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .