ښ

  ړۍ ڼ

 ې ې ې ښ
Ӂی ړ ښ ې څ ښ

ی
ږ ی ګ ی ښ ټ ښ

ې ې ګیږ ې ې ې ښ ې
ګ ښ

Әی ګ ې
ښی څګ ګ ځ ې ښ

ې ې ی ی ی
ړ ې ې ښ

 
ې ې ی ټیټی
یې ګ ې Ә ښ

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .