ښ "ǘړ"

  ړۍ ڼ

Home

 


ښ
ې ې ڼ ښېږ
ګټ ی ګ
ې ې
ۍ ی
ی ۍ
ې
ې ږ
ې
ګ ږ
ې ږ ې ې
ګټ ړ
ې ې
΁ې ښې
ښ ې
ې ښ
ې ې ڼ ښېږ
.....................................
ښ ې
ې ځی ې ښ .
ې څ ې ې
ې ې ړ
ځی ې ې ې ګړۍ
ړ ځ ې ړ
ې ېړ ړ
΁
ړ ړ ړېی
Ә   ϡ
ټ
ېړ ځۍ
ځ
ې Ӂېڅ څ ډ
ګ ښ څ ډ
ې ګ ړ
ګ ړ ګې ې ړ
ږې
ې ې
ԁ ԁېۍ ې ې
ې
ڼې ې
ګ ېې ښې
ې ټ ړ ګ ځ
ې ړ
ځ ښۍ
ڼ ګډ ځ
ی
ېی
ې ړ ې
ې ړ ټ
ړ ګ
ې ځ ګ ړ
ړ څ ړی
ړ څ ګ ړ
............................................
ېږ
ې
ې ې ڼ ښېږ
ګټ ی ګ
ې ې
ۍ ی
ی ۍ
ې
ې ږ
ې
ګ ږ
ې ږ ې ې
ګټ ړ
ې ې
΁ې ښې
ښ ې
ې ښ
ې ې ڼ ښېږ.
 

ښ "ǘړ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .