ښ ""

  ړۍ ڼ

 څ یږې
څ ړیږې
څ ډیډ ښ
یږې

ځ ګ ړې

ې ۍ ږ ی ې ی
ړې ې ی ې ی
څ څ
ږ
څ ܘ څ ټ
ی یܘ یی ړ
یې ǘړ
ږیې ې ښ ی
ܘټ ږ
Ӂۍ ې ΁ ځ ځ
یې ܁ۍ ځ
ټ ې ځ
یی یې
ی یې
ی ܁ی یږې
܁ې ې یܘ یې
܁ یږې
ۍ ځی یږې
ې ډې ګې ړې
ܘ ځ ې څې ړې
ې ې ړې
ی ې څ ې ړې
ځ ګ ړې
ګ ړې

ږ Ϙې یږ
ږ ی юړیږ
ږ ییږ
ځ ییږ
ې ی ړ
܁܍ ی ړې
э э ړې
ځ ړۍ ې ړ
ې ی Иې ړې
ړۍ ې ې ې ړې
ی
ډ ې ې ړې

ی   ړې ړ
ې ې څ ې ړ
ȍ ې ړ
ې ی ې ړ
څ ی ې ړ
ڼې ې ې ې ړ
  ې ړ
ې ځړ ې ړ
ې ې ړ
ښܘې ې ǘې ې ړ
ې څ ې ړ
ې ې ړ
ې ړ ی ې ړ
ې ې ې ړ
сډۍ ې ې ړ
ډې ې ې ګ ې ړ
ځګ څ ې ړ
ی ې ړ

ی !!!!
ښܘې ې ې ړ
ېې ړ
ې څې ړ
ی ړ ګ ې ړ
ې ګ ې ړ
ڼ ې ܁ ې ړ
ې ړ
ی ی ې ړ
ې Ә ړ ې ړ
ېې ږ ې ړ
ې ې ړ
ښ ې ې ړ
ې ې ړ
ی ی ې ی ې ړ
ی ܘې ړ
ܘ ډ ې ړ
ړ ی ې ړ
ی ځی یې ړ

ځ ړ
ی с ټ ړ
ځ ړ
ی ړ
ډ ܘ ې ګ ړ
ټې ړ
ې ړ
ی ګ ې ړ
ې ی ړ
ی ړ
ې ړ ړ
ډ ړ
ې ړ
  ړ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .