د ښاغلي امين الله "بشردوست" شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 
 

 

 

 

ځانته پنجاب نه انګلستان جوړوي
 
 
 
 
 
 

ددې پاڼې د محتوياتو د مکررچاپ حقوق په بشپړه توګه خوندي دي، دهر قسم نشر او کاپي کولو څخه دې ډډه وشي !
 که د "هيواد" په هکله  کومه پوښتنه يا نيوکه لرئ د "هېواد" د مسئولې ډلې سره په تماس کې شئ.