ښ    "" 

  ړۍ ڼ

 

☼☼☼

ګې څ ې ړ!!!
ې ړې
ۍ ې ښ ې
恘 ړ
 

  ښ    "" 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .