ښ    "" 

  ړۍ ڼ

 ړ ې ې ګځ
ګې ې ې ګځ

ښ ې ې ې
_ ګ ې ګځ

ې ې ې ې څښ
ګ ې ې ګځ
 

  ښ    "" 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .