ښ    "" 

  ړۍ ڼ

 ԁ ړ ښ
څ ې ړ

ښ څېړ ǘړ ې
ړ

ې ښ ڼ ګ ړ
ې ټ

ټ ړ ΁ ډ
څې ګ ړړ

ېې ې ǘړې
ې ښ څ
 
ې ΁ ړ
ې Ϙې ګ

  ښ    "" 

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .